Energieopslag

Onze energievoorziening zal de komende decennia forse veranderingen ondergaan. Duurzame (hernieuwbare) energiebronnen (zoals zon en wind) zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen als alternatief voor fossiele brandstoffen (kolen en gas). Eén van de belangrijkste uitdagingen hierbij is om te bepalen op welke wijze de vraag naar duurzame energie kan worden afgestemd op het sterk fluctuerende aanbod van duurzame energie. Met name bij de productie van duurzame energie ontstaat er veelal een overschot aan energie omdat er, op het moment van productie, niet voldoende vraag tegenover staat. Een oplossing is om dit energieoverschot tijdelijk op te slaan.

shutterstock2_127128353Mits de lokaal geproduceerde energie (uiteindelijk) ook lokaal wordt afgenomen verdient het de voorkeur om lokaal geproduceerde energie ook lokaal op te slaan aangezien dit minder belastend is voor het netwerk. De nieuwe uitdaging bij energiedistributie ligt dus meer in “overbrugging van tijd” dan in het conventionele “overbrugging van afstand”. Toekomstige energienetwerken zullen dus energie moeten opslaan.

Omdat onze huidige energievoorziening is gebaseerd op conventionele energiecentrales (kolen, gas, nucleair) dient tevens de vraag te worden beantwoord op welke wijze duurzame energiebronnen kunnen worden geïntegreerd in onze bestaande energievoorziening. Lokaal energiebeheer en energieopslag vormen ook hier een belangrijk deel van de oplossing.

Onder de noemer “Energieopslag” vallen bij ons alle oplossingen voor beheer en opslag van energie die noodzakelijk zijn voor de integratie van duurzame (decentrale) energienetwerken met de conventionele (gecentraliseerde) energienetwerken.

Wij adviseren over en leveren oplossingen voor energieopslag door toepassing van zowel Nikkel Cadmium batterijen als ook Li-ion batterijen. Tijdelijke opslag van energie in batterijen zorgt ervoor dat vraag en aanbod optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd waarbij er geen of minimale impact is op het bestaande net.